Quy định và hình thức thanh toán

Quy khách hàng vui lòng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:
Ngân hàng Việt Nga, chi nhánh Sở giao dịch
Tên tài khoản: Công ty TNHH Woodsoft Việt Nam
Số tài khoản: 100.11.000.000.7189