Chính sách đổi trả hàng, hoàn tiền

Chính sách đổi trả hàng, hoàn tiền sẽ được quy định chi tiết trong quá trình thương thảo Hợp đồng.