Chính sách bảo mật thông tin

Website woodsoft.vn chỉ có chức năng quảng bá, giới thiệu và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm. Chúng tôi không thu thập, lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng.